Tel. + 966 - 1 - 2086350 , Fax:. + 966 - 1 - 4931289

P.O. Box 8472 , Riyadh 11482 , Saudi Arabia

E-mail: omair@omair.com